ANBI-gegevens

Statutaire naam: Stichting Rover
Publieke naam: Rover
KvK-nummer: 83952357
BTW-nummer: NL863046046B01
Postadres:
Stichting Rover
Postbus 5530
6202 XA Maastricht
contact@rover.company 

Statutaire doelstellingen:
a) het creëren van dansvoorstellingen/-projecten voor en met alle leeftijden en doelgroepen;
b) het ontwikkelen en verzorgen van dans en performances en daaraan gerelateerde
c) workshops/lessen/lezingen/educatietrajecten en het doen van onderzoek binnen de dans- en performancekunst. Deze activiteiten in de breedste zin van het woord en vanuit de overtuiging dat dans en performance weerspiegelt wie we zijn op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak en zodoende kan aanzetten tot groei en ontwikkeling van diegenen die bij projecten van de stichting zijn betrokken.
d) het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van dans en performance en andere visuele media, zowel in Nederland als daarbuiten;
e) het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van hedendaagse vormen van dans en performance;
f) het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het omschreven gebied met andere hierin werkzame spelers en gezelschappen.

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Rover maakt interdisciplinaire dansvoorstellingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor artistieke kwaliteit.
  • In een wereld van polarisatie en eenzaamheid loopt de wens voor een meer harmonieuze maatschappij als een rode draad door het werk dat Rover maakt. Onopgemerkte details, onzichtbare mensen en ongehoorde verhalen krijgen in de voorstellingen de hoofdrol.
  • Rover wil het ingeslagen pad naar een inclusievere samenleving met haar werk ondersteunen. Daarbij concentreren we ons op de schoonheid van diversiteit. We benadrukken de onderliggende overeenkomsten die ons binden en de waarde van prikkelende nieuwsgierigheid naar het onbekende.
  • Beweging (in de vorm van dans) staat centraal in het DNA van Rover, maar er zijn ontelbaar veel manieren om beweging te benaderen. De aanpak van Rover is intrinsiek interdisciplinair.
  • Rover stelt inhoudelijke en artistieke kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent per jaar minder voorstellingen, maar meer diepgang, meer onderzoek en meer uitwisseling met zowel professionals, amateurs als publiek tijdens het proces.
  • Door te focussen op kwaliteit en diepgaand onderzoek te doen, krijgen de projecten van Rover artistieke relevantie en voegen ze werkelijk innovatieve, unieke kunstprojecten toe aan het danslandschap in Nederland.

Onbezoldigd bestuur:
Voorzitter / Nina Folkersma
Penningmeester / Renske Ebbers
Secretaris / Jan van Opstal
Algemeen bestuurslid / Henna Toppenberg

Jaarverslagen
> Jaarverslag 2022
> Jaarverslag 2021

Balans en staat van baten en lasten
… (volgt)